Shrimp Teriyaki Rice Bowl

Steamed rice, shrimp, wok-stirred veggies and Samurai Sam’s® Teriyaki Sauce

Teriyaki Rice Bowls